loader-logo

Rybníky

Rybníky jsou považovány za nedílnou součást krajiny. Mají velký význam biologický, vodohospodářský, ekonomický, ale také rekreační. Rovněž panuje široké povědomí o některých historických rybničních soustavách a historii rybníkářství obecně. Méně často je na rybníky nahlíženo jako na zdroj potenciálního nebezpečí. To hrozilo zejména v případě velkých přívalů vody, kdy mohlo dojít k protržení hráze a následné záplavě. Sídla, zemědělské plochy, ale také infrastruktura (cesty, umělá vodní koryta apod.) byla ohrožena vodou a splaveninami v podobě bahna, větví či kamení.

Podobným událostem se společnost snažila pochopitelně zabránit. Docházelo k vytváření mechanismů prevence a kontroly, a to především ze strany těch, jejichž ekonomické zájmy byly v případě neštěstí ohroženy. V českém prostředí se tak s managementem rizik setkáme především ve vrchnostenských nařízeních a instrukcích uložených ve fondech rodových archivů a velkostatků. Na stejném místě se také nacházejí materiály evidující rybníky (nejčastěji urbáře, popisy panství apod.), stejně jako zprávy v podobě korespondence vrchnostenských úředníku o protržení rybníků a odklízení následků takové katastrofy.

Projekt se snaží evidovat historické zprávy o rybnících a s nimi spojeném nebezpečí. V rámci toho lze podchytit dílčí informace k jednotlivým povodňovým událostem, problémům se stabilitou rybničních hrází, pokusům o včasné řešení takových problémů či snaze jim předejít. Těmto zjištěním z pramenů a terénu pak bude moct být věnována zvláštní pozornost formou kvalitativního mezioborového výzkumu.

Databáze historických rybníků

V rámci projektu vzniká rovněž mapová aplikace „Databáze historických rybníků“, která propojuje příslušný archivní materiál s konkrétní lokalitou (rybníkem). Díky této aplikaci, která vzniká ve spolupráci s Katedrou geomatiky ČVUT, lze získat plastickou představu o proměně rybniční sítě v čase, o její správě, nebo o změně místních názvů. Snahou je zachycení historických rybničních sítí při propojení pohledu historického (podle správního vývoje a dostupnosti pramenů) a hydrologického (podle dílčích povodí). Vedlejším (a aplikovatelným) přínosem projektu může být dostupná informace o historické krajině a o zaniklých vodních plochách, o jejichž obnově se někdy uvažuje v rámci snah o retenci vody v krajině.

Kromě údajů o poloze a názvu rybníka spolu s odkazem na příslušné archivní prameny obsahuje aplikace také informace o případných zdokumentovaných povodňových událostech ve zkoumaném období, o zrušení rybníka, typ rybníka a jeho přibližnou velikost (udávanou v dobových jednotkách). S ohledem na dochování pramenné základny nejsou a ani nemohou být tyto údaje u všech rybníků kompletní. Nicméně s ohledem na účel databáze je důležité především propojení jednotlivých informací, čímž jsou případní zájemci o detailnější informace odkázáni na zdroje, z nichž je možné dostat více detailů.