loader-logo

Databáze historických rybníků

V rámci projektu vzniká rovněž mapová aplikace „Databáze historických rybníků“, která propojuje příslušný archivní materiál s konkrétní lokalitou (rybníkem). Díky této aplikaci, která vzniká ve spolupráci s Katedrou geomatiky ČVUT, lze získat plastickou představu o rybničních soustavách v minulosti, o jejich správě, nebo o změně místních názvů. Snahou je zachycení historických rybničních sítí při propojení pohledu historického (podle správního vývoje a dostupnosti pramenů) a hydrologického (podle dílčích povodí). Vedlejším (a aplikovatelným) přínosem projektu může být dostupná informace o historické krajině a o zaniklých vodních plochách, o jejichž obnově se někdy uvažuje v rámci snah o retenci vody v krajině.

Kromě údajů o poloze a názvu rybníka spolu s odkazem na příslušné archivní prameny obsahuje aplikace také informace o případných zdokumentovaných povodňových událostech ve zkoumaném období, o zrušení rybníka, typ rybníka a jeho přibližnou velikost (udávanou v dobových jednotkách). S ohledem na dochování pramenné základny nejsou a ani nemohou být tyto údaje u všech rybníků kompletní. Nicméně s ohledem na účel databáze je důležité především propojení jednotlivých informací, čímž jsou případní zájemci o detailnější informace odkázáni na příslušné zdroje, z nichž je možné dostat potřebné detaily.