loader-logo

Dendrochronologická data

Dendrochronologie

Dendrochronologie je metoda, která umožňuje datování dřevěných konstrukcí a prvků na základě analýzy letokruhů, tj. měřením šířek letokruhů a jejich statistickým vyhodnocením. Jedná se o jednu z nejexaktnějších metod, která umožňuje datovat na rok, respektive dvouletí (přírůstek jaro, podzim), kdy došlo ke skácení stromu. Aby bylo možné prvek datovat, je nutné získat souvislou řadu letokruhů, aby bylo možné ji odpovídajícím způsobem zařadit. Obvykle se jedná o semi destruktivní metodu, kdy je nutné vývrtem odebrat vhodný vzorek, ve výjimečných případech lze letokruhy odečítat přímo na datovaném prvku.

Analýza letokruhů se provádí potřebným vybavením, kdy se šířky letokruhů převedou pomocí softwaru do formy letokruhové křivky. Po její synchronizaci se křivky řadí do známé chronologické řady příslušné dřeviny.

Při úvahách o datování konstrukce či prvku je nutné zohlednit skutečnost, že dřevo se používalo do konstrukcí až po jeho vyschnutí (obvykle tři až pět let). Někdy dřevo mohlo odpočívat přichystané i více let, než se s ním začalo pracovat. Nejproblematičtější datování je v případě, kdy zabudovaný prvek byl druhotně použit, pak je datování samozřejmě zavádějící.

Co nám může říci dendrochronologie k Telči?

Telč má k dnešku, vzhledem ke svému charakteru kompaktního historického jádra a dobře uchopitelného měřítka, významný podíl dendrochronologicky datovaných dřevěných stavebních prvků (stropy a krovy). Schéma města ukazuje stavební parcely, na nichž se nacházejí stavební objekty, které mají minimálně jeden prvek datován touto metodou.

Na odkazové čáře je uvedena identifikace objektu číslem popisným, s rokem nejstaršího zde nacházejícího se prvku. Pokud srovnáme časovou řadu s předpokládanou lokalizací požárů, které zasáhly město, můžeme hypoteticky určit místa, kde mohl oheň tyto prvky naposledy poškodit. To samozřejmě za předpokladu idealizace a pomineme-li v našem myšlenkovém modelu jiné možné příčiny výměny těchto prvků.

Souhrn dostupných dendrochronologických dat ve Vnitřním městě ukazuje tabulka.

thumb