loader-logo

Management rybníků a okolní krajiny

V oblasti ochrany přírody se při provádění řízených zásahů do ekosystému mluví o jejím managementu. Jeho cílem je podpořit žádoucí stav daného území, například pomoci vytvořit vhodné prostředí pro chráněné a ohrožené druhy. Podobně lze přemýšlet také o managementu rybníků a okolní krajiny v minulosti, kdy se člověk snažil pečovat o rybníky a ryby v nich. Samozřejmě účelem zde nebyla ochrana ohrožených druhů, ale spíše zajištění bezpečného provozu a podmínek pro dosažení ekonomického zisku z rybníkářství.

Jednotlivé oblasti managementu rybníků a jejich okolí lze rozdělit do několika skupin. Zaprvé se jednalo o opatření vodohospodářská. Rybník musel být vhodně umístěn na toku, nebo k němu musela být přivedena voda umělým korytem. Stejně tak se musel řešit odtok vody z rybníka. Zejména při vypouštění se muselo dbát na objekty níže na toku, které by při nadměrném průtoku mohly být poškozeny. Obdobně napouštění rybníka se nemělo dít na úkor mlynářů a dalších uživatelů vody. Voda přiváděná do rybníka měla dosahovat požadovaných kvalit – např. neměla být znečištěná. Důležitým konstrukčním prvkem každého rybníka byla jeho hráz a výpust. Na jejich dobrý stav byl kladen důraz a mělo docházet k pravidelným obhlídkám.

Druhou část opatření představovala vlastní péče o ryby. Těm měla být poskytována kvalitní voda a dobré podmínky pro rozmnožování a vývoj plodu. Byť zejména při umělém výtěru se rybám dostávalo dnes zcela nepřípustného zacházení, byl i zde kladen důraz na následné ošetření ryby. Právě rozdílný pohled historie a současnosti na welfare (tj. kvalitní život) ryb nabízí prostor pro výzkum v rámci tzv. animal studies.

Zatřetí byla soustředěna pozornost na porost v rybníku a jeho okolí. Kořeny a stonky rostlin ve vodě byly do jisté míry vítány, neboť skýtaly možnost úkrytu pro vajíčka a malé rybky. Rovněž se břehy a hráze osazovaly stromy (hlavně vrbami a duby) pro jejich zpevnění. Keře zase mohly zabránit nežádoucímu vstupu dobytka do těsné blízkosti rybníků. Na druhé straně příliš mnoho porostu ve vodě ubíralo místo rybám, takže byl při zimování rybníků regulován.

Jako čtvrtý bod managementu lze zmínit regulaci činností v okolí rybníků, zejména pastvu dobytka nebo jeho prohánění přes náhony, které zbytečně vířilo sedimenty a kalilo vodu. Pasáci a ovčáci proto měli dobytek držet dál od chovných rybníků. Ostatně pro účely napojení sloužily různé malé nádrže, často nazvané Schaafteich či Viehteich (tedy Ovčí či Dobytčí rybník). V předmoderní době ojediněle mohlo docházet také k chemickému znečištění – zejména v místech poblíž těžby a zpracování nerostů. Taková voda pochopitelně nebyla pro ryby vhodná, což si doboví aktéři uvědomovali a snažili se tento případný konflikt řešit.

Kromě aktivit přímo v terénu byla důležitá také otázka správy a administrativy. Tu měli na starosti příslušní úředníci a porybní, jejichž povinností bylo vést příslušnou písemnou evidenci (např. účty). V rámci správy rybničních sítí vznikaly také mapy. Ty sice obvykle v porovnání s dnešními kartografickými díly nedosahovaly takové kartometrické přesnosti, zato však díky své schematičnosti podávaly srozumitelný obraz celých, mnohdy složitých rybničních sítí. Lze mluvit o mapových inventářích rybničních soustav, které úředníkům usnadňovaly orientaci nejen v otázkách vodohospodářských, právních a dalších. Jak ukazuje příklad z okolí Telče, některé menší rybníky byly zakresleny tzv. korálkovou metodou. Tvar rybníku na mapě sice nemusel odpovídat skutečnosti, ale důležitá byla už samotná evidence v mapě, která úředníkům dávala mimo jiné informaci o majetkových poměrech – tedy komu který rybník patří, co spadá do jejich kompetence a co je naopak potřeba řešit např. se sousední vrchností nebo s provozovateli mlýnů a pil.