loader-logo

Rybníky jako potenciální nebezpečí

Rybníky jsou považovány za nedílnou součást krajiny. Mají velký význam biologický (ekologický), vodohospodářský, ekonomický, ale také rekreační. Rovněž panuje široké povědomí o některých historických rybničních soustavách a historii rybníkářství obecně. Méně často je na rybníky nahlíženo jako na zdroj potenciálního nebezpečí. To hrozilo zejména v případě velkých přívalů vody, kdy mohlo dojít k protržení hráze a následné záplavě. Sídla, zemědělské plochy, ale také infrastruktura (cesty, náhony, mosty apod.) byla ohrožena vodou a splaveninami v podobě bahna, větví či kamení. Zároveň s povodňovými událostmi jsou také spojeny některé zajímavé prameny – např. kramářské písně či novinové zprávy o neštěstí. V ojedinělých případech jsou dokonce dochovány zprávy o zázračné záchraně tonoucích. Kulturní historie rybníků tak může být vnímána i skrze podobné příběhy.

Povodňovým událostem se společnost snažila pochopitelně zabránit. Docházelo k vytváření mechanismů prevence a kontroly, a to především ze strany těch, jejichž ekonomické zájmy byly v případě neštěstí ohroženy. V českém prostředí se tak v minulosti s managementem rizik setkáme především ve vrchnostenských nařízeních a instrukcích uložených ve fondech rodových archivů a velkostatků. Na stejném místě se také nacházejí materiály evidující rybníky (nejčastěji urbáře, popisy panství apod.), stejně jako zprávy v podobě korespondence vrchnostenských úředníku o protržení rybníků a odklízení následků takové katastrofy.

Projekt se snaží evidovat historické zprávy o rybnících a s nimi spojeném nebezpečí. V rámci toho lze podchytit dílčí informace k jednotlivým povodňovým událostem, problémům se stabilitou rybničních hrází, pokusům o včasné řešení takových problémů či snaze jim předejít. Těmto zjištěním z pramenů a terénu pak bude moct být věnována zvláštní pozornost formou kvalitativního mezioborového výzkumu.

Vedle povodní existuje také hrozba spojená s chemickými látkami v prostředí. Tento problém je moderním fenoménem zapříčiněným používáním průmyslových hnojiv nebo postřiků proti škůdcům (tedy nejrůznější druhy pesticidů). Splachem se tyto látky dostávají do vodních nádrží, kde se mohou ukládat do rybničního dna. Bahno a voda z rybníků se tak mohou stát nejen akumulátorem těchto látek, ale za určitých podmínek také jejich zdrojem. I proto je důležitý monitoring a sledování historického vývoje používání a složení pesticidů a hnojiv a nakládání s materiálem vyváženým z rybníků. I zde se vytváří prostor pro mezioborovou spolupráci, tentokrát na poli moderních dějin, ekologie, chemie, ale také oblasti práva a správy.